Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen J. van Vegchel en een wederpartij (hierna te noemen: ‘Cliënt’) waarvoor J. van Vegchel werkzaamheden verricht of zal verrichten.

J. van Vegchel is een zelfstandige zonder personeel (zzp) die onder de bedrijfsnaam Journalist en Recht juridisch advies geeft en bij Kamer van Koophandel staat ingeschreven onder nummer 53313798.

J. van Vegchel is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten.

Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal J. van Vegchel zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
Facturering van de werkzaamheden zal tenminste maandelijks plaatsvinden overeenkomstig een uurtarief dat vooraf is overeengekomen.

Indien van toepassing zal J. van Vegchel daarnaast gemaakte onkosten declareren.

Gerechtelijke kosten, zoals griffierecht, worden doorbelast aan de Cliënt.

Factuurbedragen zullen, voor zover van toepassing, worden verhoogd met het geldende BTW-tarief.

Betaling dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening vermeld op de factuur.

Iedere aansprakelijkheid van J. van Vegchel voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van J. van Vegchel in deze zaak uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de Cliënt aan J. van Vegchel is betaald.